Thẻ: Thị thực E1 Mỹ

Danh sách các nước ký hiệp định quốc gia với Hoa Kỳ
Danh sách các nước ký hiệp định quốc gia với Hoa Kỳ

Quốc gia Phân loại Bắt đầu có hiệu lực Chú thích Albania E-2 4/1/1998 Argentina E-1 20/12/1854 Argentina E-2 20/12/1854 Armenia E-2 29/3/1996 Australia E-1 16/12/1991 Australia E-2 27/12/1991 Australia  E-3 2/9/ 2005 Thị thực E-3 dành cho công dân của Khối thịnh vượng chung Úc muốn vào Hoa Kỳ để thực hiện các dịch vụ trong một...
Đọc Thêm