Thẻ: Điều kiện làm hộ chiếu Grenada

Chi phí và lệ phí liên quan làm quốc tịch Grenada
Chi phí và lệ phí liên quan làm quốc tịch Grenada

Các biểu đồ sau đây nêu bật các chi phí và lệ phí liên quan đến quyền công dân khi đầu tư vào Grenada. ĐÓNG GÓP LSNG: Quỹ Chuyển đổi Quốc gia (NTF – The National Transformation Fund) được thành lập vào năm 2013 như một phương tiện để chuyển đổi nền kinh tế Grenada thành một nền kinh tế thịnh vượng và độc lập...
Đọc Thêm