Thẻ: Danh sách 56 quốc gia CHOGM

Các thành viên trong khối Thịnh vượng chung Anh
Các thành viên trong khối Thịnh vượng chung Anh

Khối thịnh vượng chung các quốc gia hiện đại ra đời vào năm 1949 khi Tuyên bố Luân Đôn được ký kết bởi 8 quốc gia. Tuyên bố công nhận 8 quốc gia là thành viên độc lập và bình đẳng của Khối thịnh vượng chung, với Vua George VI là người đứng đầu mang tính biểu tượng của hiệp hội. Nhiều tuyên bố mang tính...
Đọc Thêm