Thẻ: Chăm sóc sức khỏe ở Anh

Định cư UK qua thị thực y tế & chăm sóc – Health and Care Worker Visa
Định cư UK qua thị thực y tế & chăm sóc – Health and Care Worker Visa

Thị thực Nhân viên Y tế và Chăm sóc (Health and Care Worker visa) cho phép người nước ngoài có chuyên môn y tế đến hoặc ở lại Vương Quốc Anh để làm công việc đủ điều kiện với NHS (National Health Service – Dịch vụ y tế quốc gia) hoặc chăm sóc xã hội dành cho người lớn. Chủ lao động của bạn phải đảm bảo...
Đọc Thêm