Thẻ: bang British Columbia

Chương trình nhập cư tỉnh bang British Columbia – Canada
Chương trình nhập cư tỉnh bang British Columbia – Canada

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP) có 2 chương trình: 1. Skills Immigration (Nhập cư tay nghề): dành cho người lao động và sinh viên mới tốt nghiệp với các kỹ năng, kinh nghiệm và trình độ cần thiết cho các nhà tuyển dụng tại BC 2. Entrepreneur Immigration – EI (Nhập cư doanh nhân): dành cho các doanh nhân...
Đọc Thêm