Danh sách các nước ký hiệp định quốc gia với Hoa Kỳ

Quốc gia Phân loại Bắt đầu có hiệu lực Chú thích
Albania E-2 4/1/1998
Argentina E-1 20/12/1854
Argentina E-2 20/12/1854
Armenia E-2 29/3/1996
Australia E-1 16/12/1991
Australia E-2 27/12/1991
Australia  E-3 2/9/ 2005 Thị thực E-3 dành cho công dân của Khối thịnh vượng chung Úc muốn vào Hoa Kỳ để thực hiện các dịch vụ trong một “nghề nghiệp đặc biệt”. Thuật ngữ “nghề nghiệp chuyên ngành” có nghĩa là một nghề nghiệp đòi hỏi ứng dụng lý thuyết và thực tiễn của một nhóm kiến thức chuyên môn cao, và đạt được bằng cử nhân trở lên trong chuyên ngành cụ thể (hoặc tương đương) như một mức tối thiểu để gia nhập nghề nghiệp ở Hoa Kỳ. Định nghĩa này giống như định nghĩa của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch về nghề nghiệp đặc biệt H-1B.
Austria E-1 27/5/1931
Austria E-2 27/5 1931
Azerbaijan E-2 2/8/2001
Bahrain E-2 30/5/2001
Bangladesh E-2 25/7/1989
Belgium E-1 3/10/1963
Belgium E-2 3/10/1963
Bolivia E-1 9/11/1862 Công dân Bolivia có các khoản đầu tư đủ điều kiện tại Hoa Kỳ trước ngày 10/6/2012 tiếp tục được hưởng phân loại E-2 cho đến ngày 10/6/2022. Công dân duy nhất của Bolivia (ngoài những người đủ điều kiện cho tình trạng phái sinh dựa trên mối quan hệ gia đình với người nước ngoài chính E-2) có thể đủ điều kiện nhận thị thực E-2 tại thời điểm này là những người nộp đơn đến Hoa Kỳ để tham gia vào hoạt động E-2 để thúc đẩy các khoản đầu tư được bảo hiểm được thành lập hoặc mua lại trước ngày 10/6/2012.
Bolivia  E-2 6/6/ 2001
Bosnia and Herzegovina  E-1 15/11/1982
Bosnia and Herzegovina  E-2 15/11/1982
Brunei E-1 11/7/1853
Bulgaria E-2 2/6/1954
Cameroon E-2 6/4/1989
Canada E-1 1/1/1994
Canada E-2 1/1/1994
Chile E-1 1/1/2004
Chile E-2 1/1/2004
China (Taiwan)  E-1 30/11/1948 Căn cứ vào Mục 6 của Đạo luật Quan hệ Đài Loan, (TRA) Luật Công 96-8, 93 Stat, 14 và Lệnh hành pháp 12143, 44 F.R. 37191, thỏa thuận này đã được ký kết với chính quyền Đài Loan trước ngày 01 tháng 1 năm 1979, được quản lý trên cơ sở phi chính phủ bởi Viện Mỹ ở Đài Loan, một tập đoàn phi lợi nhuận của Quận Columbia, và không cấu thành sự công nhận của chính quyền Đài Loan cũng như việc tiếp tục bất kỳ mối quan hệ chính thức nào với Đài Loan
China (Taiwan)  E-2 30/11/1948
Colombia E-1 10/6/1948
Colombia E-2 10/6/1948
Congo (Brazzaville) E-2 13/8/1994
Congo (Kinshasa) E-2 28/7/1989
Costa Rica E-1 26/5/1852
Costa Rica E-2 26/5/1852
Croatia  E-1 15/11/1982
Croatia  E-2 15/11/1982
Czech Republic  E-2 1/1/1993 Hiệp ước với Cộng hòa Séc và Slovak có hiệu lực từ ngày 19 tháng 12 năm 1992; có hiệu lực đối với Cộng hòa Séc và Cộng hòa Slovak với tư cách là các quốc gia riêng biệt vào ngày 01 tháng 1 năm 1993.
Denmark E-1 30/7/1961 Hiệp ước có hiệu lực từ ngày 30/7/ 1961, không áp dụng cho Greenland.
Denmark E-2 10/12/2008
Ecuador  E-2 11/5/1997 Công dân Ecuador có các khoản đầu tư đủ điều kiện được áp dụng tại Hoa Kỳ trước ngày 18/5/2018 tiếp tục được hưởng phân loại E-2 cho đến ngày 18/5/2028. Công dân duy nhất của Ecuador (ngoài những người đủ điều kiện cho tình trạng phái sinh dựa trên mối quan hệ gia đình với người nước ngoài chính E-2) có thể đủ điều kiện nhận thị thực E-2 tại thời điểm này là những người nộp đơn đến Hoa Kỳ để tham gia vào hoạt động E-2 nhằm thúc đẩy các khoản đầu tư được bảo hiểm được thành lập hoặc mua lại trước ngày 18/5/2018.
Egypt E-2 27/6/1992
Estonia E-1 22/5/1926
Estonia E-2 16/2/1997
Ethiopia E-1 8/10/1953
Ethiopia E-2 8/10/1953
Finland E-1 10/8/1934
Finland E-2 1/11/1992
France  E-1 21/11/1960 Hiệp ước có hiệu lực từ ngày 21/12/1960, áp dụng cho các tỉnh Martinique, Guadeloupe, Guiana thuộc Pháp và Reunion.
France  E-2 21/11/ 1960
Georgia E-2 17/8/1997
Germany E-1 14/7/ 1956
Germany E-2 14/7/1956
Greece E-1 13/10/1954
Grenada E-2 3/3/1989
Honduras E-1 19/7/1928
Honduras E-2 19/7/1928
Ireland E-1 14/9/1950
Ireland E-2 18/11/1992
Israel  E-1 3/4/1954 Căn cứ vào một hiệp ước hữu nghị, thương mại và hàng hải giữa Hoa Kỳ và Israel có hiệu lực vào ngày 3/4/1954, công dân Israel có quyền trở thành E-1 cho mục đích thương nhân hiệp ước. Công dân Israel không được phân loại E-2 cho mục đích nhà đầu tư hiệp ước theo hiệp ước đó. Luật công 112-130 (ngày 8/6/2012), quy định công dân Israel E-2 cho mục đích đầu tư hiệp ước nếu Chính phủ Israel cung cấp tình trạng không định cư tương tự như công dân Hoa Kỳ. Bộ đã xác nhận rằng Israel cung cấp đối xử với nhà đầu tư theo hiệp ước đối ứng với công dân Hoa Kỳ và thị thực E-2 có thể được cấp cho công dân Israel bắt đầu từ ngày 1/5/2019.
Israel  E-2 1/5/ 2019
Italy E-1 26/7/1949
Italy E-2 26/7/1949
Jamaica E-2 7/3/1997
Japan  E-1 30/10/1953 Hiệp ước có hiệu lực vào ngày 30/10/1953, được áp dụng cho quần đảo Bonin vào ngày 26/6/1968 và quần đảo Ryukyu vào ngày 15/5/1972.
Japan  E-2 30/10/1953
Jordan E-1 17/11/2001
Jordan E-2 17/11/ 2001
Kazakhstan E-2 12/1/1994
Korea (South) E-1 7/11/1957
Korea (South) E-2 7/11/1957
Kosovo  E-1 15/11/1882
Kosovo  E-2 15/11/1882
Kyrgyzstan E-2 J12/1/1994
Latvia E-1 25/7/1928
Latvia E-2 26/12/1996
Liberia E-1 21/11/1939
Liberia E-2 21/11/1939
Lithuania E-2 22/11/2001
Luxembourg E-1 28/3/1963
Luxembourg E-2 28/3/1963
Macedonia  E-1 15/11/1982
Macedonia  E-2 15/11/1982
Mexico E-1 1/1/1994
Mexico E-2 1/1/1994
Moldova E-2 25/11/1994
Mongolia E-2 1/1/1997
Montenegro  E-1 15/11/1882
Montenegro  E-2 15/11/1882
Morocco E-2 29/5/1991
Netherlands  E-1 5/12/1957 Hiệp ước có hiệu lực vào ngày 05/12/1957, được áp dụng cho Aruba và Antilles thuộc Hà Lan.
Netherlands  E-2 5/12/1957
New Zealand  E1 10/6/2019 Luật công 115-226, được ban hành vào ngày 1/8/2018, quy định công dân New Zealand trở thành E-1 và E-2 cho mục đích thương nhân hiệp ước / nhà đầu tư hiệp ước nếu Chính phủ New Zealand cung cấp tình trạng không định cư tương tự như công dân Hoa Kỳ. Bộ đã xác nhận rằng New Zealand cung cấp tình trạng không định cư tương tự như công dân Hoa Kỳ và thị thực E có thể được cấp cho công dân New Zealand bắt đầu từ ngày 10/5/2019.
New Zealand  E2 10/6/2019
Norway  E-1 18/1/1928 Hiệp ước có hiệu lực vào ngày 13/9/1932, không áp dụng cho Svalbard (Spitzbergen và một số đảo nhỏ hơn).
Norway  E-2 18/1/1928
Oman E-1 11/6/1960
Oman E-2 11/6/1960
Pakistan E-1 12/2/1961
Pakistan E-2 12/2/1961
Panama E-2 30/5/1991
Paraguay E-1 7/3/1860
Paraguay E-2 7/3/1860
Philippines E-1 6/9/1955
Philippines E-2 6/9/1955
Poland E-1 6/8/1994
Poland E-2 6/8/1994
Romania E-2 15/1/1994
Senegal E-2 25/10/1990
Serbia E-1 15/11/1882
Serbia  E-2 15/11/1882
Singapore E-1 1/1/2004
Singapore E-2 1/1/2004
Slovak Republic  E-2 1/1/1993 Hiệp ước với Cộng hòa Liên bang Séc và Slovak có hiệu lực từ ngày 19 tháng 12 năm 1992; có hiệu lực đối với Cộng hòa Séc và Cộng hòa Slovak với tư cách là các quốc gia riêng biệt vào ngày 01 tháng 1 năm 1993.
Slovenia E-1 15/11/1982
Slovenia  E-2 15/11/1982
Spain E-1 14/4/1903 Hiệp ước có hiệu lực vào ngày 14/4/1903, được áp dụng cho tất cả các vùng lãnh thổ.
Spain  E-2 14/4/1903
Sri Lanka E-2 1/5/1993
Suriname  E-1 10/2/1963 Hiệp ước với Hà Lan có hiệu lực vào ngày 05/12/1957, được áp dụng cho Suriname vào ngày 10/2/1963.
Suriname  E-2 10/2/1963
Sweden E-1 20/2/1992
Sweden E-2 20/2/1992
Switzerland E-1 8/11/1855
Switzerland E-2 8/11/1855
Thailand E-1 8/6/1968
Thailand E-2 8/6/1968
Togo E-1 5/2/1967
Togo E-2 5/2/1967
Trinidad & Tobago E-2 26/12/1996
Tunisia E-2 7/2/1993
Turkey E-1 15/2/1933
Turkey E-2 18/5/1990
Ukraine E-2 16/11/1996
United Kingdom  E-1 3/7/1815 Công ước có hiệu lực vào ngày 03/7/1815, chỉ áp dụng cho lãnh thổ Anh ở châu Âu (Quần đảo Anh (ngoại trừ Cộng hòa Ireland), Quần đảo Channel và Gibraltar) và cho “cư dân” của lãnh thổ đó. Thuật ngữ này, như được sử dụng trong Công ước, có nghĩa là “một người cư trú thực sự và vĩnh viễn ở một nơi nhất định, và có nơi cư trú của mình ở đó.” Ngoài ra, để đủ điều kiện cho thương nhân hiệp ước hoặc tư cách nhà đầu tư hiệp ước theo hiệp ước này, người nước ngoài phải là công dân của Vương quốc Anh. Các cá nhân có quốc tịch của các thành viên của Khối thịnh vượng chung ngoài Vương quốc Anh không đủ điều kiện để trở thành thương nhân hiệp ước hoặc nhà đầu tư hiệp ước theo hiệp ước này.
United Kingdom  E-2 3/7/1815
Yugoslavia  E-1 15/11/1882 Quan điểm của Hoa Kỳ là Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa Nam Tư (SFRY) đã giải thể và những người kế thừa trước đây tạo nên SFRY – Bosnia và Herzegovina, Croatia, Cộng hòa Macedonia, Slovenia, Montenegro, Serbia và Kosovo tiếp tục bị ràng buộc bởi hiệp ước có hiệu lực với SFRY và thời điểm giải thể.
Yugoslavia  E-2 15/11/1882
Tags: Các nước cấp visa E2, Các nước ký hiệp định Hoa Kỳ, Thị thực E1 Mỹ, Thị thực E2 Mỹ, Visa E1 Hoa Kỳ, Visa E2 Mỹ

Đăng ký cần tư vấn định cư & bất động sản Quốc tế


    Bài viết Liên Quan