Chế độ thuế đặc biệt: Cách sống ở Hy Lạp và trả thuế suất một chữ số

11 Chế độ đặc biệt cho:

Làm thế nào để bạn hoặc khách hàng của bạn có thể trả thuế suất một cách hợp pháp một chữ số và sống ở tám quốc gia Tây Âu có thuế cao.

Báo cáo dành cho những người bị thu hút bởi Tây Âu vì phong cách sống của nó nhưng không muốn cư trú toàn thời gian ở đó do mức thuế cao. Báo cáo sẽ chỉ ra cho bạn (hoặc khách hàng của bạn) cách như nào để tham gia vào các chế độ thuế đặc biệt mà các chính phủ Tây Âu đã vạch ra một cách rõ ràng để giảm nhẹ tài chính đối với người nước ngoài, giúp bạn biết cách và hưởng chế độ đặc biệt này.

Hy Lạp cung cấp hai chế độ thuế đặc biệt hấp dẫn: chế độ “Non-Dom” cho các nhà đầu tư và chế độ “Non-Dom” cho người về hưu. Dưới đây, chúng tôi sẽ phác thảo các yêu cầu về tính đủ điều kiện, lợi ích thuế gốc và giới hạn của cả hai.
 

Chế độ Non-Dom dành cho nhà đầu tư

Các chỉ số chính:

– Thời gian tối đa: 15 năm

– Số năm cư trú không thuế bắt buộc để đủ điều kiện: 7 trong số 8 năm qua

– Có thể mở rộng cho các thành viên trong gia đình? Có

Tóm tắt điều hành:

Chế độ Non-Dom của Hy Lạp dành cho các nhà đầu tư cho phép các cá nhân đầu tư €500.000 vào tài sản Hy Lạp phải trả thuế một lần là €100.000 mỗi năm, bất kể quy mô thu nhập hay tài sản của họ là bao nhiêu. Hầu hết các loại tài sản phổ biến đều đủ điều kiện và cá nhân có thể đầu tư thông qua một công ty.

Chế độ này cũng có sẵn cho các thành viên gia đình thông qua việc thanh toán một khoản thuế bổ sung tương đương 20.000 euro cho mỗi thành viên gia đình trưởng thành mỗi năm tính thuế.

Thu nhập có nguồn gốc nước ngoài hoàn toàn được miễn thuế theo chương trình này, cũng như các tài sản được nắm giữ ở nước ngoài. Thu nhập có được từ bên trong Hy Lạp phải chịu thuế suất tiêu chuẩn của Hy Lạp. Chương trình này mở cửa cho cả người Hy Lạp và người nước ngoài.
 

Các yêu cầu về tính đủ điều kiện là gì?

Để đủ điều kiện, người nộp đơn phải:

  • Không phải là cư dân thuế Hy Lạp trong 7 trong số 8 năm trước khi họ chuyển nơi cư trú thuế sang Hy Lạp;
  • Chứng minh rằng họ, các thành viên gia đình trực tiếp của họ, hoặc một pháp nhân mà họ nắm giữ phần lớn cổ phần, đã đầu tư ít nhất 500.000 euro vào bất động sản, doanh nghiệp, chứng khoán có thể chuyển nhượng hoặc cổ phiếu của các pháp nhân có trụ sở tại Hy Lạp.

 

Các lợi ích về thuế chính là gì?

Theo chế độ này, các cá nhân phải trả thuế một lần là 100.000 euro một năm trong tối đa 15 năm tài chính, bất kể mức thu nhập kiếm được ở nước ngoài.

Có thể mở rộng chế độ cho bất kỳ người thân trực tiếp nào bằng cách trả thêm thuế bằng € 20.000 cho mỗi thành viên gia đình trưởng thành mỗi năm thuế. Các thành viên gia đình được bao gồm trong chế độ đặc biệt theo cách này cũng được miễn thuế Hy Lạp theo luật định đối với tài sản thừa kế, quà tặng và trợ cấp của cha mẹ.

Người nộp thuế chọn chế độ này không có nghĩa vụ phải kê khai bất kỳ thu nhập nào kiếm được bên ngoài Hy Lạp và sẽ không phải chịu bất kỳ khoản thuế nào đối với tài sản nước ngoài.

Khoản đầu tư tối thiểu €500.000 có thể bao gồm tối đa ba khoản đầu tư riêng biệt và người nộp đơn có thể kết thúc (các) khoản đầu tư tối đa ba năm sau khi nộp đơn đầu tiên.
 

Những loại thu nhập nào đủ điều kiện để được giảm thuế?

Theo chương trình Non-Dom Lump Sum, bất kỳ và tất cả thu nhập có nguồn gốc nước ngoài đều được miễn thuế, trong khi thu nhập kiếm được ở Hy Lạp phải chịu thuế suất tiêu chuẩn của Hy Lạp.

Cư dân thuế không thuộc chế độ dom ở Hy Lạp có thể không sử dụng thuế trả ở nước ngoài đối với thu nhập để giảm nghĩa vụ thuế của các cá nhân nói trên ở Hy Lạp. Ví dụ: một người đóng thuế sống ở Hy Lạp theo chế độ Non-Dom không thể giảm gánh nặng thuế Hy Lạp 100.000 euro của mình bằng cách chứng minh việc thanh toán thuế khấu lưu cho cùng một khoản thu nhập ở một quốc gia khác.

Nếu các cá nhân đã chọn tình trạng không phải dom nhận được thu nhập chịu thuế trong Hy Lạp, chính quyền Hy Lạp sẽ đánh thuế nó theo các quy định chung của mã số thuế Hy Lạp.

Những người tham gia chế độ không thuộc chế độ dom không trả đầy đủ thuế một lần sẽ mất tư cách đặc biệt của họ và sẽ phải chịu thuế đối với tất cả thu nhập toàn cầu của họ bắt đầu từ cùng năm tính thuế đó.

 

Chế độ Non-Dom dành cho “người về hưu”

Các chỉ số chính:

– Thời gian tối đa: 15 năm

– Số năm cư trú không thuế bắt buộc để đủ điều kiện: 5 trong 6 năm qua

– Có thể mở rộng cho các thành viên trong gia đình? Không

Tóm tắt điều hành

Chế độ Non-Dom của Hy Lạp dành cho “Người về hưu” (nhiều loại thu nhập thụ động, không chỉ từ lương hưu, đủ điều kiện) cho phép đánh thuế cố định 7% đối với lương hưu và các thu nhập khác như cổ tức, lãi suất và lãi vốn kiếm được từ một nguồn nước ngoài.

Tình trạng đặc biệt này được giới hạn trong 15 năm liên tục và không áp dụng cho các thành viên trong gia đình.

Nếu cá nhân đã nộp thuế đối với thu nhập nước ngoài ở một quốc gia khác, người đó có quyền nộp đơn xin các khoản tín dụng thuế và khấu trừ so với 7% ở Hy Lạp.

Chế độ này mở cửa cho người Hy Lạp và người nước ngoài như nhau.

Các yêu cầu về tính đủ điều kiện là gì?

Để đủ điều kiện nhận thuế cố định 7%, người nộp đơn phải

Kiếm lương hưu hoặc thu nhập giống như lương hưu từ một nguồn nước ngoài. Điều này có thể bao gồm các khoản thanh toán chương trình hưu trí công cộng hoặc tư nhân, nhưng cũng có cổ tức, lãi suất, niên kim, lãi vốn, v.v.;

Không được coi là cư dân thuế của Hy Lạp trong 5 trong số 6 năm trước đó trước khi chuyển thuế cư trú sang Hy Lạp;

Chuyển từ một quốc gia có thỏa thuận hợp tác hành chính thuế đang hoạt động hoặc hiệp ước tránh đánh thuế hai lần với Hy Lạp.

Các lợi ích về thuế chính là gì?

Lương hưu và rút tiền từ các chương trình hưu trí tư nhân không phải của Hy Lạp sẽ phải chịu tỷ lệ cố định hàng năm là 7%. Thu nhập nước ngoài, chẳng hạn như cổ tức, lãi suất và lãi vốn, cũng bị đánh thuế ở mức 7%.

Các khoản tín dụng thuế và các khoản khấu trừ cho việc đánh thuế hai lần quốc tế có thể được áp dụng đối với thuế 7% nếu nó đã được thanh toán tại nguồn. Chế độ đặc biệt có giá trị lên đến 15 năm liên tục.

Những loại thu nhập nào đủ điều kiện để được giảm thuế?
Hầu hết các hình thức thu nhập thụ động phát sinh từ bên ngoài Hy Lạp đủ điều kiện để được giảm thuế suất 7%. Người nộp đơn không được miễn bất kỳ khoản thuế thừa kế hoặc quà tặng hiện hành nào của Hy Lạp đối với bất động sản nằm bên ngoài Hy Lạp.

Tình trạng đặc biệt này “không” thể mở rộng cho các thành viên trong gia đình, những người sẽ phải đủ điều kiện để được giảm tỷ lệ theo đúng nghĩa của họ.
 

Cư trú tại Hy Lạp cho công dân không thuộc EU / EEA

Visa người độc lập về tài chính (FIP)

Công dân nước thứ ba có thể có được thị thực FIP Hy Lạp có thể gia hạn nếu họ có thể chứng minh rằng họ có đủ thu nhập độc lập. Sau 5 năm tạm trú, họ có thể nộp đơn xin thường trú nhân tại Hy Lạp. Để trở thành công dân Hy Lạp sau 7 năm cư trú, họ phải thể hiện sự hội nhập vào đất nước, bao gồm cả việc thông thạo ngôn ngữ Hy Lạp. Để giữ tình trạng cư trú của mình, họ phải dành ít nhất nửa năm ở Hy Lạp và trở thành cư dân thuế.

Visa nhà đầu tư: “Visa vàng”

Thị thực Vàng Hy Lạp, chương trình cư trú theo đầu tư phổ biến nhất ở châu Âu trong bốn năm qua, cung cấp dịch vụ du lịch miễn thị thực trên toàn khu vực Schengen và quyền định cư ở Hy Lạp. Trong khi nhiều loại tài sản khác nhau có sẵn cho người nộp đơn, phần lớn chọn đủ điều kiện bằng cách đầu tư tối thiểu € 250.000 (€ 500.000 vào một số khu vực nhất định) vào bất động sản trên thị trường Hy Lạp mở. Những người tham gia có thể thành thạo ngôn ngữ Hy Lạp đủ điều kiện để có quốc tịch Hy Lạp sau bảy năm cư trú trên thực tế, trong thời gian đó, người nộp đơn cũng phải là cư dân thuế.

Để tìm hiểu thêm về cách bạn hoặc khách hàng của bạn có thể sống một cuộc sống thuế thấp ở các nước châu Âu có thuế cao, hãy xem báo cáo của chúng tôi

Tags: Cách sống của Hy Lạp, Tax West Europe, Thuế Hy Lạp

Đăng ký cần tư vấn định cư & bất động sản Quốc tế


    Bài viết Liên Quan